Oudercommissie

De oudercommissie bij Pinkeltje behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen. De
verantwoordelijkheid van een oudercommissie is om de kwaliteit van de kinderopvang te bewaken
en te bevorderen.
De oudercommissie kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.

Alle taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het
medezeggenschaps- en huishoudelijk reglement.