Veiligheid en gezondheid

Kinderopvang Pinkeltje streeft naar optimale zorg en aandacht voor het kind. Dit begint al wanneer
een kindje bij ons binnenkomt op zijn of haar allereerste dagje! Vanaf de wenperiode doen wij er
alles aan om het kindje ( en de ouders) goed te leren kennen, het kindje aan ons te laten wennen en
natuurlijk ook aan zijn of haar nieuwe omgeving.

GGD inspectie
Kinderopvang Pinkeltje hanteert de richtlijnen van de GGD en de wet Kinderopvang.
Ieder jaar inspecteert de GGD onze kinderopvang en peutergroep, waarbij gekeken wordt of aan alle eisen van
de wet kinderopvang wordt voldaan.
De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peutergroepen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, voorschoolse educatie en aan de zorgplicht en taken van het kindercentrum.
Op voorschrift van de GGD wordt er ieder jaar een risico- inventarisatie voor veiligheid en gezondheid opgesteld.

Bekijk hier het inspectierapport kdv

Bekijk hier het inspectierapport bso

Bekijk hier het inspectierapport Duimelot

Veiligheid gebouw
Om de veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen beschikken onze kinderopvang en peutergroep over
rookmelders door het volledige gebouw. Ook is er een brand- en BHV plan aanwezig.

Continue screening medewerkers kinderopvang
Alle pedagogisch medewerksters zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). De VOG geeft aan dat de pedagogisch medewerkster geen strafbare feiten heeft gepleegd, waardoor zij niet met kinderen mogen werken.