Veiligheid en gezondheid

Kinderopvang Pinkeltje staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit passie en vanuit waar we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit alles.

GGD inspectie
Kinderopvang Pinkeltje hanteert de richtlijnen van de GGD en de wet Kinderopvang.
Ieder jaar inspecteert de GGD onze kinderopvang en peutergroep, waarbij gekeken wordt of aan alle eisen van
de wet kinderopvang wordt voldaan.
De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peutergroepen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak, klachten, voorschoolse educatie en aan de zorgplicht en taken van het kindercentrum.
Op voorschrift van de GGD wordt er ieder jaar een risico- inventarisatie voor veiligheid en gezondheid opgesteld.

KDV: Kinderopvang Pinkeltje | Landelijkregisterkinderopvang.nl

BSO: Kinderopvang Pinkeltje | Landelijkregisterkinderopvang.nl

Duimelot: Kinderopvang Pinkeltje | Landelijkregisterkinderopvang.nl

Veiligheid gebouw

Om de veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen beschikken onze kinderopvang en peutergroep over
rookmelders door het volledige gebouw. Ook is er een brand- en BHV plan aanwezig.

Continue screening medewerkers kinderopvang
Alle pedagogisch medewerksters zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). De VOG geeft aan dat de pedagogisch medewerkster geen strafbare feiten heeft gepleegd, waardoor zij niet met kinderen mogen werken.